Chodník ulice Krausova

 

                                                           

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008040
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí - ulice Krausova
Rozpočet projektu: 520 554,80 Kč
Příspěvek EU: 494 527,06 Kč
Rozpočet městyse: 26 027,74 Kč

 

Městys Velké Poříčí podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 2 IROP „MAS Stolové hory - IROP – Bezpečnost dopravy - I“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí - ulice Krausova“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 520 554,80 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 494 527,06 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2018.

Cílem projektu je výstavba nového chodníku podél ulice Krausova včetně nového veřejného osvětlení, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku. Nově vybudovaný chodník bude řešen bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zpřehlednění dopravní situace v řešeném úseku a zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i ke zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí. Dále budou realizovány prvky zajišťující bezbariérovost celého navrhovaného řešení.